STOCKINETTE ZIG ZAG block knitting pattern adapted to 52SP

STOCKINETTE ZIG ZAG Dishcloth adapted to 52 SQUARE PICKUP.

ZIG ZAG: Block 11 of 52 Square Pickup

Block 11 of the “52 SQUARE PICKUP” KAL. Stitch pattern: ZIG ZAG.